Tarih

”Şapka Giymeyen Hocalar Asıldı” Yalanı

BU YAZIYA PUAN VER

1
 
Tarihin bir bilim dalı olduğunu bilmeyen, Cumhuriyeti nerdeyse bir asır geçmesine rağmen içine sindiremeyen, bilgiden kültürden yorumdan bihaber tarih yalancıları toplumun cahil kesiminin desteğini  almak için bazı klasik sloganlar üretirler. Bu yalanların en başında gelenlerinden biri ise Atatürk’ün gerçekleştirdiği şapka devrimi yüzünden binlerce alimin idam edildiği yalanıdır. İddiaya göre Atatürk millete zorla şapka giydirmiş, giymeyenleri ise sorgusuz sualsiz idam etmiş. Sanırsınız ki devlet sokakta kapı kapı dolaşarak şapka giymeyenleri yakalamış, başına zorla şapka takmış, giymeyeceğim diyenleri de idam etmiş. Böyle anlatınca komik gelen bu iddia allanıp pullanıp biraz da duygu sömürüsü ile soslanınca tarih konusunda cahil olan insanlara yedirilebiliyor. Yalanları bir kenara bırakalım ve gerçekleri yazalım. Şapka devriminde gerçekte ne oldu? Kimler, neden asıldı? Hepsine teker teker cevap verelim.
Şapka devrimi hakkında konuşurken her şeyden önce bu devrimin ilk kez Cumhuriyet zamanında yapılmadığını bilmek zorundayız. İlk şapka devrimi 2. Mahmut zamanında 1828 yılında çıkarılan elbise nizamnamesiyle resmi başlık olarak kabul edilmiştir. Fesin Osmanlıya geçişi de biraz ilginçtir. 2. Mahmut döneminde Kaptan-ı Derya olan Koca Hüsrev Paşa Tunus’tan getirdiği fesleri gemilerdeki askerlere giydirmiştir. 1828 yılında Serasker olan Hüsrev Paşa bu kez de İzmir’de bir taburun er ve subaylarına fes giydirerek İstanbul’a getirerek eski Bab-ı Seraskeri meydanında (Bugünkü İstanbul Üniversitesi meydanı) padişahın huzurunda talim yaptırmıştır.  Fesin Osmanlı ordusuna girişi bu şekilde olmuştur. Eğer o gün 2 . Mahmud’un huzurundaki askerler fes yerine şapka giymiş olsaydı bugün tarih yalancıları ”Atatürk şapka devrimi yüzünden binlerce alimi astı” diyemeyeceklerdi.
2. Mahmud gerçekleştirdiği bu devrim yüzünden o dönemdeki gericiler tarafından ”gavur padişah” olarak anılmıştır. Şu komik duruma bakın ki fesi getiren padişaha gavur diyenler yaklaşık 100 yıl sonra fesi kaldıran Atatürk’e de gavur demişlerdir. Gerici her dönemde gericidir. Siz ne yaparsanız yapın eğer bir yenilik gerçekleştiriyorsanız gericiler için gavursunuzdur kafirsinizdir din düşmanısınızdır.
Cumhuriyetin ilanından sonra eskimiş, son kullanma tarihi geçmiş kurumlar teker teker kaldırılmıştır. Şapka devrimi de yeni devletin insanının yaratılmasında atılmış önemli bir adımdır. Mesele sadece başlık meselesi değildir. Eğer öyle olsaydı bugün şapka devrimi din eksenli tartışılmazdı. Bu da bize çok açık net gösteriyor ki sarık sadece sarık değildir. Aynı zamanda yüzyıllar içinde saçmasapan gerekçelerle dini anlamlar yüklenen bir başlıktır. Durum böyle olunca yobazın koyu damarı, tedavi edilemez hastalığı konuyu içinden çıkılamayacak hale getiriyor.
Atatürk şapka devrimini gerçekleştirmeden önce halkı şapkaya alıştırmak istemiş ve yurt gezisine çıkmıştır. Gezisine koyu muhafazakar bir il olan Kastamonu’dan başlamıştır. Yıllar sonra neden İzmir gibi aydın bir değil de Kastamonu’ya gittiğini soranlara şu cevabı vermiştir :
İzmir tarafı halkı beni birçok defa gördü. Eğer orada şapka giysem, bana değil, şapkama bakarlardı. Beni ilk defa görenler ise şapkamla olduğum gibi kabul ettiler .(Falih Rıfkı Atay Çankaya, İstanbul. 1984, s.434)
24 Ağustos 1925’te Kastamonuya gelen Atatürk halkın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanmıştır. Belediye binasında yaptığı konuşmada şehir esnafının temsilcilerini de odaya çağırmıştır. Dinleyiciler arasında oturan bir terziye elbiselerini göstererek ”Bu elbiseler herhalde ucuzdur. Kumaşı da düz. Uluslararası kıyafet midir?” diye sormuş, terzi Evet, uluslararasıdır diye cevap vermiştir.  Konuşmasının devamında şu yorumda bulunmuştur :
“Biz her nokta-i nazardan medenî insan olmalıyız. Acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlamadığımız içindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medenî olacaktır. Şunun, bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz. Medenî olacağız. Bununla iftihar edeceğiz. Bütün Türk ve İslâm alemine bakınız. Zihinleri medeniyetin emrettiği şümul ve tealiye uyamadıklarından ne büyük felâketler, ne ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona bigane olanları yakar ve mahveder.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ank. 1997, s. 216)
25 Ağustosta Kastamonu’dan İnebolu’ya geçen Atatürk burada meşhur şapka nutkunu yapmıştr. İşte tarihe geçen o konuşma :
Ey memleketini seven ve memleketi, milleti için hayatım fedâdan çekinmemiş bulunan kıymetli vatandaşlar! Hep beraber bütün cihâna sarih ifade edelim ki, bunca inkılâbâtın şuurlu kahramanı olan bu millet, medeniyet güneşinin bütün hararetini almıştır
“Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni te’sis eden Türk halkı medenîdir. Tarihte medenîdir, hakikatte medenîdir. Fakat medenîyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; fikriyle, zihniyetiyle medenî oduğunu isbât ve izhâr etmek mecburiyetindedir. Velhâsıl medenîyim diyen, Türkiye’nin, hakikaten medenî olan halkı başından aşağıya vaz’ı haricisiyle dahi medenî ve mütekâmil insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdurlar. Bu son sözlerimi vâzıh ifade etmeliyim ki, bütün memleket ve cihân ne demek istediğimi suhûletle anlasın. Bu izâhâtımı hey’et-i âlinize, hey’et-i umûmiyeye bir sualle tevcih etmek istiyorum, soruyorum:
Bizim kıyafetimiz millî midir? (hayır sadâlan).
Bizim kıyafetimiz medenî ve beynelmilel midir? (hayır, hayır sadâlan).
Size iştirak ediyorum. Tabirimi ma’zûr görünüz. Altı kaval üstü şişhâne diye ifade olunabilecek bir kıyafet, ne millîdir ve ne de beynelmileldir. O halde kifayetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tavsif olunmaya razı mısınız arkadaşlar? (hayır hayır kat’iyyen sesleri). Çok kıymetli bir cevheri çamurla sıvayarak enzâr-ı âleme göstermekte ma’nâ var mıdır? Ve bu çamurun içinde cevher gizlidir, fakat anhyamıyorsunuz demek musip midir?
Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak elzemdir; tabiîdir… Arkadaşlar, Turan kıyafetini araştınp ihyâ’ eylemeye mahall yoktur. Medenî ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için lâyık bir kıyafttir. Onu iktisâ’ edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kıravat, yakalık, caket ve bittab’ bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi, bonjur, smokin gibi, işte şapkanız!
Buna câiz değil, diyenler vardır. Onlara diyeyim ki, çok gafilsiniz ve çok câhilsiniz ve onlara sormak isterim:
Yunan serpuşu olan fesi giymek câiz olur da şapkayı giymek neden olmaz ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papaz- lannın ve Yahudi hahamlannm kisve-i mahsûsası olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ank. 1997, s. 220 – 221)
Atatürk millete zorla şapka giydirdi diyenler bu konuşma için ne diyecek? Tarihte hangi diktatör milletine şapka giydirmek için böyle bir açıklama yapmıştır ? Birazdan şapka isyanlarını açıklayınca meselenn sadece şapka olmadığını daha net anlayacaksınız  ama önce şapka devriminin yurt içindeki yankılarından bir kaç örnek verelim
Konya’da lise öğrencileri fes giymemeye yemin etmiş, feslerini fırlatarak protesto etmişlerdir.
Bursa’da düzenlenen mitingte binlerce fes yırtılmıştır.
İstanbul’da hamallar feslerini denize fırlatmışlardır.
Konya’da şapkanın tükenmesi üzerine eskiden mevlevi takkesi üretenler fötr, melon, panama şapka üretmeye başlamıştır.
Bilecik’te Vali’nin önderliğinde insanlar feslerini atarak şapkalarını giymişlerdir
Edirne’de memurların tamamı ve halkın büyük bir kısmı şapka giymeye başlamıştır. , Her gün farklı kılıkta dolaştığı için halkın “Şeyh Türlü” ismini taktığı kişi  bile  sarığını bırakarak melon şapkayla dolaşmaya başlamıştır. (  İkdam, 20 Eylül 1925.Cumhuriyet, 17 Eylül 1925. Cumhuriyet, 19 Eylül 1925. Cumhuriyet, 21 Kasım 1925. Cumhuriyet, 27 Eylül 1925.)
Görüldüğü gibi şapka devrimi 25 Kasım’da yasalaşmadan iki ay önce bile halk şapka giymeye başlamıştır. Bu da ”Atatürk millete zorla şapka giydirdi” iddiasını kökünden çürütmektedir. Eğer şapka devrimi anlatıldığı gibi halk tarafından şiddetle reddedilmiş olsaydı bunu devletin zorla giydirmesi mümkün olamazdı. 13 milyonluk bir ülkede hiç bir güç halka istemediği bir şeyi zorla dayatamaz.  Üstelik o günün koşullarını göz önünde bulundurursak savaştan yeni çıkılmış bir ortamda çok büyük çapta isyanlar çıksaydı devletin bunları bastırması mümkün değildi. Durumun daha net anlaşılması için bir örnek vermek istiyorum. Devleti aylardır uğraştıran Şeyh Said isyanında isyancıların sayısı sadece 3000 dir. Şimdi varın isyan eden 500.000 kişinin nasıl durdurulmuş olabileceğini siz düşünün.
Halkın şapkaya olumlu tepkilerinden sonra isyanlara geçebiliriz. Acaba isyan edenler sadece şapka giymediği için mi asılmıştı ? Bu isyanların kaçı şapka devriminden önce çıktı? İsyan edenler hangi faaliyetlerede bulundular? Teker teker bakalım
Atatürk’ün Kastamonu gezisinden çok kısa bir süre sonra 2 Eylül 1925 te çıkarılan bir kararname ile devlet memurlarının ve ordu mensuplarının şapka giymeleri zorunlu kılınmıştır. Sadece imamlar ve diyanet işleri başkanı bu kanun dışında tutulmuştur. Din adamlarının kıyafetleri ise siyah lata üzerine beyaz sarık olarak belirlenmiştir. Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. 2 Eylül’de çıkarılan kararname sadece devlet memurları için geçerlidir. Şapkanın mecliste kanunlaşması ise 25 Kasımdır. Söz konusu kanunda şapka giymeyenlere verilen herhangi bir ceza yoktur. Daha da önemlisi kanun devlet memurları için çıkarılmıştır. Halkın ise şapka giyme zorunluluğu yoktur. Fes ve sarık giyme yasağı vardır
1
1
11083838_1424922704479199_4340154491141718716_n
1
Yukarıda da  görüldfüğü gibi şapka kanunu, devlet memurlarını şapkaya yavaş yavaş ısınan Türk milletine uygun hale getirmek için çıkarılmıştır fakat buna rağmen bir çok isyan şapka kanununun kabulünden önce çıkmıştır. İşte o isyanlar :
22 Kasım’da Kayseri’de 1. Dünya savaşında şüpheli davranışları bulunan şafi mezhebinden Mekkeli Ahmet adında biri halkı şapka devrimine karşı kışkırtmıştır. Dini siyasete çok adi bir şekilde alet ederek halka Sivas’ta bir alim çıktığını, şapka giymemeleri konusunda Sivaslıları uyardığını, kendilerinin de hemen sarıklarını giymesi gerektiğini söylemiştir. Sivaslı sözde alimin daha sonra Sivaslı Kemanlı Hoca olduğu anlaşılmıştır. Kandırdıkları halk kitlesini arkasına alan mürtecilerin 24 Kasımda yaptığı eylem sonucunda 300 kişi tutuklanmıştır.
Kasım ayının başında Malatya’da şapka yüzünden çıkan küçük çapta bir kaç  isyan Belediye Başkanı Hasan Bey’ tarafından bastırılmış, Atatürk, 3 Kasım’da kendisine yolladığı telgrafla Hasan Bey’i takdir etmiştir.
14 Kasım’da Sivas’ta İmamzade Mehmet Necati isminde bir isyancının önderliğinde halk isyana teşvik edilmiş, duvarlara hükümete hakarete varan beyannameler yapıştırılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda İmamzade Mehmet Necati idama mahkum edilmiş, diğer isyancılar ise kürek cezasına çarptırılmıştır.
25 Kasım’da Erzurumda Gavur İmam ve Hoca Osman’ın elebaşı olduğu isyanda Vali binası basılmış, ”Gavur memur istemeyiz” sloganları atılarak olay çıkarılmıştır. İsyan sonucunda 27 kişi tutuklanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda isyanın ele başları olan Gavur İmam ve Hoca Osman’ın daha önce aftan yararlanan mahkumlar olduğu anlaşılmıştır.  27 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet gazetesi Erzurum’da çıkan isyan hakkında şunları yazmıştır :
Erzurum’da bir iki softa, birkaç serseri inkılâbımızın ifadesi olan Türkiyat-ı İçtimaiyemize karşı nümayişe sevk etmiş Devlet görevlilerini (Valileri), gâvur kabul etmişlerdir. Bu inkılâplar vücut bulacak değildir, vücut bulmuştur. Erzurum’da nümayişin yapıldığı gün TBMM den şapkanın mecburiyeti hakkındaki kanunun çıkmış olması kadar kudret-i inkılâp ifade eyleyecek bir hadise olamaz. Önümüzdeki hadise bir irtica hadisesidir.”
25 Kasım’da Rize de İmam Şaban ve muhtar Yakup Ağa’nın ele başı olduğu isyanda ”devletin dinsizliğe doğru gittiği, kadınların namusunun kalmadığı” gerekçesiyle hükümet konağı ve Botaniye Jandarma karakolu basılmıştır. 6 Jandarma esir alınmıştır. İmam Şaban şehrin yağmalanmasını, hükümet konağının basılmasını teklif etmiş, buna uymayanların öldürüleceğini söylemiştir.  İsyancılar halkın bundan sonra devlete vergi vermeyeceğini söyleyerek halkı devletre karşı açıkça isyana teşvik etmişlerdir. Muhtar Yakup’un akrabası Peçeli Mehmet Ankara’da ihtilal yapıldığını, Mustafa Kemal’in üç yerinden yaralandığını, İsmet Paşa’nın öldürüldüğünü devletin dindar paşaların kontrolüne geçtiğini söyleyerek halkı galeyana getirmiştir. İsyan gittikçe büyümüş, köylere yayılmış, eli silahlı isyancılar şehri yağmalamaya başlamıştır. Bunun üzerine Hamidiye zırhlısı isyancıların yığınak noktalarını iki gün boyunca bombalamıştır. İşte bugün ‘‘Rize’de şapka giymeyenleri bombaladılar” yalanının gerçeği budur. Olay şapka giymeme meselesi değildir. Ortada silahlı bir isyan, yağmalanan köyler, basılan hükümet konağı ve esir edilen 6 jandarma vardır. Yargılama sonucunda 143 tutuklunun 80 i beraat etmiş diğerleri de çeşitli cezalara çarptırılmıştır
26 Kasım’da Maraş’ta Üsküplü İbrahim hoca adında biri halkı Cami-i kebir etrafında toplayarak ”Gavur memur istemeyiz şapka istemeyiz” diye isyana teşvik etmiştir. O gün Cami-i kebir karşısındaki CHP binasında olan bir muhabir olayı şöyle anlatmıştır :
Cuma namazından sonra, ‘Müslümanlar ne duruyorsunuz? Müslümanlık gidiyor, Allah Allah, Lailaheillallah!’ sözleriyle bir hareketlilik başlatıldı. İsyancılar daha sonra caminin avlusundan tekbir sesleriyle Hükümet Konağı’na doğru harekete geçtiler.Halkın Cuma namazı vesilesiyle içtima halinde bulunmasından istifade etmek için bir zamandan beri elebaşı mevkiinde bulunan bazı melunların böyle bir günü tercih etmiş olmaları hatıra geliyor” (Cumhuriyet 6 Aralık 1925)
Hükümet konağının avlusunda slogan atan isyancı grup sonra tutukluların serbest bırakılması için cephaneliğe doğru yürümüştür. İsyan kısa sürede bastırılarak 39 kişi gözaltına alınmıştır. 
4 Aralık’ta Giresun’da  Muharrem hoca adında biri halkı isyana teşvik etmiş fakat isyan kısa sürede bastırılmıştır. İsyancılar tutuklanarak Ankara istiklal mahkemesinde yargılanmışlardır.
İsyanlara dikkat ederseniz çoğu şapka kanununun mecliste kabul edilmesinden önce çıkmıştır. Daha da önemlisi isyanın ele başları halk tarafından benimsenmemiştir.  Örneğin Erzurum’da belediye başkanı Nafiz bey, müftü Sadık ve Halk partisi il başkanı  Ahmet Rıza ve şehrin ileri gelenlerinin ortaklaşa imzalayarak çektiği telgrafta şöyle demişlerdir:
“Vücutları memleket için şîn olan mahdut bazı rüzalâ tarafından bugün alessabah müessif hâdise zuhur etmiş ise de hükümetimizin tedbir-i sâibesi sayesinde lehülhamd çıktığı anda ve yerde batmıştır.Vatanın bir uzvu hayat bahşâsı olup, hükümetimizin mukarrerâtım hürmetle telâkki eden; isyana, fitneye, irticâya karşı nasıl bir nazarı nefreti olduğu ve imhasını nasıl âcil bir vecibe bildiğini hâdise-i ahiredeki canına minnet bildiği hizmeti ile isbât eylemiş olan Erzurum’un pak ve nezih halkı bu hâdise-i elem ve iftiradan dolayı teessürlerini arz ve müsebiblerine lânet eder ve bugün memletimiz nâmına sürülmesi muhtemel lekenin müsebbiblerinin pek ağır bir surette ve esas mürettip ve müşevviklerinin sehpayı adalette çırpınmaları suretiyle silinmesi Erzurumluların en samimi nuhbe-i âmâli olduğunu arz eyleriz (Mahmut  Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri,s. 157)
Sonuç olarak hiç kimse sadece şapka giymediği için idam edilmemiştir. İdam edilenler, şapka giymemek suçundan değil devlete ve rejime isyan etmek suçundan idam edilmişlerdir. Sarık giyenler idam edildi diyen yalancılara en güzel cevabı bir resimle vereceğim
10858034_765755646836959_3500834715925108858_n
Resimdeki sarıklı hoca kurtuluş savaşının kahramanlarından Amasya müftüsü Abdurrahman Kamil efendidir. Resmin çekildiği tarih 22 Kasım 1930. Yani şapka devriminden 5 yıl sonra. Hani şapka giymeyenler idam edilmişti ? Hani Atatürk din adamlarına düşmandı ? Resimdeki samimiyete dikkat edin. Demek ki neymiş mesele şapka değilmiş ve Atatürk bu vatana hizmet eden gerçek din alimlerine her zaman saygı duymuştur. Şapkaya karşı çıkacak kadar dini hassasiyeti olan malum hocalar kurtuluş savaşında nerdeydi? Nerde olduğunu öğrenmek istiyorsanız  İskilipli Atıf’a bakmanız yeterli…
TIBBIYELİ HİKMET
 

14 thoughts on “”Şapka Giymeyen Hocalar Asıldı” Yalanı

 • Muzaffer

  Paragrafın başından anlaşılıyor niyetiniz. O nedenle okumaya değer bulmadığım için okumadım. Çünkü yalan yazıyorsunuz.

  Yanıtla
 • murat

  lan dingil yalan yazıyorsa yalan yazan kısmı söyle sonra yalan yazıyorsunuz deme

  Yanıtla
  • Hikmet

   Yazıyı okumuş olsan bu yorumu yapmazsın. Arkadaşım siz okumamaya yemin mi ettiniz ? Hepiniz aynısınız. Okumadan hakaret edip duruyorsunuz

   Yanıtla
 • müslim

  Peki ‘atma Hamidiye atma. Biz din kardeşiyiz’ sözü nerden gelir. Bize gerici yobaz diyen güruh, haddi aşmakta sınır tanımıyorsunuz

  Yanıtla
 • Serdar

  Muzaffer nick li kisi ve benzerleri. Bunlar okumaktan gercekleri ogrenmekten korkanlardir.

  Yanıtla
 • ahmet

  yazıyı okumayacağını belirten sevgili arkadaşlara sorum: neden ilk emri es geçiyorsunuz? hani islamiyet okumaya, öğrenmeye önem verirdi? dini sadece namaz kılmak oruç tutmak olarak algılamayın. islam aynı zamanda aklı kullanmayı emreder. beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tembihler. sizin gibiler ilim denildiğinde sadece dini bilgi olarak algıladığınız için islam dünyası bu halde. bir yerde işid çıkıyor ses çıkaramıyorsunuz “gerçek islam bu değil” cümlesinden başka birşey bilmiyorsunuz çünkü düşünce üretemiyorsunuz. şu şu nedenlerden dolayı bu böyledir diyemiyorsunuz. çok merak ediyorum sizi okumaktan alıkoyan nedir? neden bu kadar zavallıca davranıyorsunuz ve kendinizi cahil yerine koyduruyorsunuz? bugün karakol basıldığında pkk askeri rehin aldığında ve devleti tehdit ettiğinde öfkeleniyorsunuz da neden hamidiye’nin isyan eden devletin jandarmasını esir alan kişileri top atışına tutmasını yadırgıyorsunuz. ölmüş kişiden şeytan vazgeçmiş siz hala utanmadan mustafa kemal’in arkasından atıp tutuyorsunuz. yoksa ne sizin derdiniz islam kimliği altında saklanıp hala pontus’tan kalan rumluğunuzu mu özlüyorsunuz içten içe türkiyeyi yıpratmaya çalışıyorsunuz sevgili kardeşlerim? eleştirdiğiniz küfür ettiğiniz ve vatan haini damgası ile damgaladığınız insanlardan bir farkınız mı kalıyor sanıyorsunuz? yanılıyorsunuz ve iftira ediyorsunuz.

  Yanıtla
 • Olcay Sayıner

  Muzaffer okumazsın tabii , belgeli tarihli olunca işine gelmiyor değil mi?
  Ama bilmem kim dedem anlattı , bilmem kaç yıl duyulmuş hikaye deseler aynalı sazan gibi atlarsın!.. ee sende haklısın koyunluğunu belli etmen gerekli bir yerde..

  Yanıtla
 • Mustafa

  1930 yılındaki fotoğrafı paylaşmışsın. Ve fotoğraftaki adam da müftü. Bak sana bi bilgi vereyim. 1925’de şapka kanunu çıktığında müftüler, devletin din adamları vs. Sarık takabiliyordu. Buna karışılmadı. Ancak 1934’ten sonra onlara da yasaklandı. Sadece camilerde giyebildiler. Bi’ yazı yazmadan önce detaylı araştırma yapman lazım. Şalcı Bacı’dan hiç bahsetmemişsin. Objektiflik diye geziniyorsunuz ama sadece işinize gelenleri göz önüne alıyorsunuz. Bu yazdıklarıma cevabın olacak mı merak ediyorum.

  Yanıtla
  • Hikmet

   Şalcı bacı mı? 🙂 Şapka kanunu 25 Kasım 1925’te sadece devlet memurları için çıkarıldı. Halkın şapka giyme mecburiyeti yoktu. Şapka kanununa muhalefetin cezası ise 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilen Türk ceza kanununun 526. maddesiyle 1 ay hapis ve 50 lira para cezasıdır. Menderes döneminde 16 Haziran 1950 tarihinde bu ceza 3 ay hapis ve 600 lira para cezasına çıkarıldı. Şapka isyanlarında idam edilenler şapka giymedikleri için değil 25 Şubat 1925 te kabul edilen ”dini siyasete alet ederek halkı isyana teşvik” suçundan idam edildiler. Şimdi gidebilirsin 🙂

   Yanıtla
 • Rizeli 53

  Müslim atma hamidiye türküsünü tam soyle orjinal hali5 aynen şöyle
  Atma hamidiye atma
  Vergide vereceğiz
  Askerede gideceğiz
  Sapkada giyecegiz..

  Yanıtla
 • tarihci

  Çok güzel bir yazı olmuş.Ben bir tarih öğretmeni olarak beğeni ile okudum.Elinize,yüreğinize sağlık.

  Yanıtla
 • Eline saglık kardesim bukadar zahmet edip yazmissin ama eşşeye altın semer wur eşşek yine eşşolessek anlamaz bu it yobazlar dogrular batiyo onlara amk ogulları ?

  Yanıtla
 • ahmet

  yazı bazı yobaz ve gericilerin zoruna gitmiş gibi

  Yanıtla
 • EGELİ

  BU YOBAZLAR LAF ANLATMAYA NEFES TÜKETMEYE DEĞMEZ ÇÜNKÜ BEYİN YOK BUNLARDA BIRTEK HEDEFLERİ ATATÜRK VE ATATÜRKCÜLER YANİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÖNÜLLÜLERİ BUNLAR YESİN İÇSİN KIZ COCUKLARINI EŞ OLARAK ALSIN BİR ŞEY ÜRETMESİN

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest